I. Organizator konkursu

Organizatorem akcji jest agencja TROY - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleja Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, NIP 9251775401, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka akcji

Celem akcji jest podjęcie wyzwania rzuconego przez Fit Lovers i zmiana nawyków życiowych i żywieniowych przez okres minimum 3 miesięcy.

III. Zasady konkursu i dane osobowe

1. Akcja „FIT LOVERS CHALLENGE” adresowana jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życiu w dniu ogłoszenia wyników, czyli 15 stycznia 2018r. i które chcą w sposób aktywny zmienić swoje nawyki życiowe i żywieniowe.

2. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na podanie do publicznej wiadomości jego danych personalnych, zdjęć, filmików dotyczących jego udziału w akcji, które publikuje w mediach społecznościowych oraz informacji na temat wieku i miejscowości, z której pochodzi.

3. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będąprzetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jedynie w celach związanych z realizacjąkonkursu.

4. Zgłoszenie do konkursu obywa siędwuetapowo.

5. Pierwszy etap to zakup książki „Para na całe życie” i umieszczenie zdjęcia z książką na swoich kanałach społecznościowych oraz na ścianie facebookowej grupy FIT LOVERS CHALLENGE z hashtagiem #fitloverschallenge.

6. Drugi etap to dokumentowanie przynajmniej raz w tygodniu wprowadzania pozytywnych zmian do swojego życia, które opisane są w przewodniku „Para na całe życie”. Do każdego zdjęcia lub filmiku należy dodać hashtag #fitloverschallenge oraz numer tygodnia, który dokumentuje uczestnik, np. 3 tydzień to #3tydzien, 4 tydzień to #4tydzień. Filmiki i zdjęcia dokumentujące udział w challengu należy umieszczać na swoich kanałach społecznościowych oraz na ścianie grupy FIT LOVERS CHALLENGE.

7. Za minimalny czas udziału w akcji przyjmuje się 3 miesiące, czyli 12 tygodni w sposób ciągły. Tylko osoby, które udokumentują minimum 12 tygodni w sposób ciągły mają szansę zdobyć nagrody rzeczowe.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczania zdjęć uczestników na profilu FIT LOVERS CHALLENGE na Instagramie na profilu FITLOVERSCHALLENGE.

9. Raz w tygodniu autorzy książki „Para na całe życie” będą zamieszczać na ścianie w grupie FIT LOVERS CHALLENGE zadania, cele i motywatory do działań.

10. 1 grudnia 2017r. spośród wszystkich osób, które wzięły udział w akcji i dokumentowały swoją przemianę Jury w postaci: Maciej Pieda – Wydawnictwo Dragon, Piotr Nitera - TROY, Magdalena Łukasiuk – Wydawnictwo Dragon i Karolina Maria Siudyła – agencja MagnifiCO wybiorą 11 osób, które wykażą się największym zaangażowaniem oraz najlepszą dokumentacją swojej przemiany.

11. Przygotowanych zostanie 11 filmików na temat przemiany wybranych finalistów, które zostaną umieszczone na profilu FIT LOVERS CHALLENGE na Instagramie oraz w grupie FIT LOVERS CHALLENGE na Facebooku.

12. Osoba z największą ilością likes i pozytywnych komentarzy wygra nagrodę główną w postaci wycieczki dla 2 osób na Kubę. Pozostali finaliści otrzymają miksery MIX&GO od Russell Hobbs.

13. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia pochodzenia likes i komentarzy. W przypadku udowodnienia, że finalista posłużył się zakupionymi likes i komentarzami zostanie on zdyskwalifikowany, a uzasadnienie dyskwalifikacji podane do publicznej wiadomości.

14. W przypadku, gdy uczestnik przerwie challenge, może podjąć wyzwanie raz jeszcze, pod warunkiem, że minimalny czas jego udziału w akcji wynosi 12 tygodni w sposób ciągły.

15. Zamieszczane przez uczestników zdjęcia i filmiki nie będązagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będąnaruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

16. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 stycznia 2018r.

17. Organizator konkursu zobowiązuje się do opłaty podatku dochodowego od nagrody głównej przekraczającej równowartość 760zł.

IV. Przeniesienie autorskich praw majątkowych

1. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Organizatora, w tym praw zależnych, prawa do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie projektu, prawa do jego mody fikacji technicznej oraz odstępstwa od projektu.

2. Poprzez przystąpienie do akcji uczestnik oświadcza, że publikowane zdjęcia i filmiki stanowiąwytwór jego własnego autorstwa oraz przysługują mu nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do opublikowanych dzieł. Potwierdza również, że jest świadomy odpowiedzialności prawnej w przypadku nieprawdziwości powyższego oświadczenia.

3. Autor nadesłanych prac konkursowych upoważnia Organizatora do publikacji zdjęć i filmików, decydowania o rozpowszechnianiu, decydowania o sposobie, miejscu i terminie publikacji, decydowania o podpisie pod utworami, wykonywania nadzoru autorskiego.

4. Autorskie prawa majątkowe do publikowanych zdjęć i filmików wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora na zasadzie wyłączności w momencie publikacji wraz z hashtagiem #fitloverschallenge nadają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworami powstałymi w czasie trwania akcji, w tym zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworów w kraju i za granicąbez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie zdjęcia i filmiki opublikowane przez uczestników podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania akcji biorąc pod uwagęzaangażowanie, wartość artystyczną, jakość i oryginalność opublikowanych fotografii i filmików.

3. Spośród wszystkich uczestników JURY wybierze 11 finalistów.

4. Filmiki dotyczące zaangażowania finalistów zostaną umieszczone na grupie na Facebooku i na profilu FIT LOVERS CHALLENGE na Instagramie.

5. Decyzje Jury sąostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników akcji.

6. O decyzji Jury zaproszone do finału osoby zostanąpowiadomione telefonicznie i drogąelektroniczną.

7. Decyzje Jury zostanąogłoszone na www.magnifico.com.pl oraz w mediach społecznościowych dotyczących akcji.

8. O tym kto zwycięży zadecyduje suma likes i pozytywnych komentarzy pod filmikiem.

VI. Nagrody

1. Zwycięzcy akcji otrzymająnastępujące nagrody: - za zajęcie I miejsca – dyplom i voucher na Kubę dla 2 osób (przelot, transfery, ubezpieczenie, zakwaterowanie w hotelu o standardzie minimum 4 gwiazdki, wyżywienie) do wykorzystania do końca września 2018r. - za zajęcie X kolejnych miejsc – dyplom i miksery MIX&GO od Russell Hobbs.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent gotówkowy stanowiący równowartość nagród określonych w punkcie 1.

3. W przypadku nie odebrania nagrody przez zwycięzcę w terminie miesiąca od wskazanej przez Organizatora daty odbioru nagroda przepada.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej www.magnifico.com.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdąodpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie uczestnictwa do akcji i opublikowanie zdjęcia z książką wraz z hashtagami jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.