§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Bitwa na Smaki” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez magnifiCo PR&consultants Sp. z o.o. Wał Miedzeszyński 608a, 03-988 Warszawa, KRS 0000677584, Regon 36727267100000, NIP 9522162657, kapitał zakładowy: 50 000”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem http://instagram.com/kochamdom

Organizatorem Konkursu jest magnifiCo PR&consultants. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 25.09.2017 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 02.10.2017 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie bierze udział 9 wybranych przez Organizatora uczestników którzy:

1. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3. nie są w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązani z Organizatorem,

4. zapoznali się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,

5. wykonali Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego Uczestnika Konkursu z potrawą wykonaną dzięki pomocy sprzętu Russel Hobbs. Zdjęcie musi być opisane hastagiem #kochamdom #russelhobbs #bitwanasmaki oraz oznaczone @kochamdom. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Użytkownicy Instagrama poprzez głosowanie wybiorą po 1 zdjęciu z każdej kategorii i każdy ze zwycięzców utrzyma aparat Instax o wartości 269 zł. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 05.10.2017 w prywatnej wiadomości e-mail. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom do dnia 19.10.2017 r. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez magnifiCo z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie @kochamdom. Uczestnik udziela magnifiCo niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. magnifiCo ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec magnifiCo swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. magnifiCo może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Russel Hobbs.

 

Uczestnicy Bitwy na Smaki zorganizują na swoich profilach na Instagramie własne konkursy, w których nagrody zapewnia firma Russell Hobbs. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 02.10.2017 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 09.10.2017 r. (do godziny 23.59). Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców przez Organizatora Konkursu do dnia 25.10.2017 r.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest magnifiCo PR&consultants Sp. z o.o. Wał Miedzeszyński 608a, 03-988 Warszawa, KRS 0000677584, Regon 36727267100000, NIP 9522162657, kapitał zakładowy: 50 000 PLN. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@magnifico.com.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Magnifico PR & Consultants w dziale notatki oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.